Versie 1.2, 7 november 2016

C. Erasmus, AdvocatenvanOranje

ALGEMENE VOORWAARDEN NORTHSTORM

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Activiteiten: alle programma’s, evenementen en activiteiten welke door Northstorm worden georganiseerd.
2. Opdrachtgever: alle bedrijven, consumenten en andere deelnemers die gebruik maken van de diensten van Northstorm.
3. Leverancier: degene, niet zijnde opdrachtgever, die goederen, diensten, of andere op geld waardeerbare prestaties aan Northstorm levert.
4. Directie: zij die als directeuren van Northstorm staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer 69642974.
5. Wederpartij: zowel opdrachtgever, deelnemer als leverancier.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Northstorm en een wederpartij waarop Northstorm deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.

Artikel 3. Offerte
1. Aan de hand van de wensen of doelstellingen van de opdrachtgever c.q. deelnemer worden programmavoorstellen opgemaakt, bevattende: prijsindicaties, programma beschrijvingen en een tijdsindeling; deze programmavoorstellen worden als offerte naar de klant verzonden.
2. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4. Overeenkomst
Aanmeldingen, bevestigingen of reserveringen voor een door Northstorm georganiseerde activiteit gebeurt schriftelijk of mondeling. Men kan zich zowel telefonisch, per e-mail of via de website voor een activiteit aanmelden c.q. deze bevestigen. Ten alle tijden, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op de aanmelding, bevestiging of reservering.

Artikel 5. Inachtneming van de risico’s
Een opdrachtgever die de bevestiging van de overeenkomst heeft ondertekend (of aangevinkt, of telefonisch dan wel per e-mail heeft bevestigd) verklaart kennis te hebben genomen van de eventuele moeilijkheidsgraad, zwaarte en risico’s van de activiteiten waaraan wordt deelgenomen, alsmede alle relevante medische en/of conditionele bijzonderheden te hebben gemeld. En iedere aangemelde deelnemer dient wat betreft de gezondheid en conditie in staat te zijn aan de activiteiten deel te nemen zonder daarbij zichzelf of anderen in gevaar te brengen.

Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst
1. Northstorm mag de overeenkomst c.q. bevestiging wijzigen wegens gewichtige, de wederpartij onverwijld meegedeelde, omstandigheden.
2. Northstorm houdt zich het recht voor om de deelnemersprijs aan te passen in geval van tussentijdse wijzigingen in de groepsgrootte. De toegestane wijziging in deelnemersaantal, zonder consequentie voor de arrangementsprijs, bedraagt 10%.
3. Wijziging in groepsgrootte dient schriftelijk, uiterlijk 1 week voor arrangementsdatum, te worden gemeld. Bepalend is de datum waarop Northstorm het annuleringsbericht ontvangt. Wijzigingen die binnen 7 dagen worden doorgegeven, zullen niet worden verrekend.
4. Bij wijziging van een arrangementsdatum door opdrachtgever houdt Northstorm zich het recht voor wijzigingskosten in rekening te brengen à 5% van de prijs met een minimum van € 50,00 exclusief BTW.

Artikel 7. Volmachten
1. Enkel en alleen de directie van Northstorm – hetzij persoonlijk hetzij bij schriftelijke volmacht aan één van de medewerkers van Northstorm – is bevoegd om in een overeenkomst bedingen op te nemen die afwijken van deze algemene voorwaarden.
2. Degene, die namens de wederpartij optreedt, wordt verondersteld daartoe door de wederpartij gemachtigd te zijn.
3. Bij bevestiging van een activiteit bij Northstorm wordt aangenomen dat het bestuur van het deelnemende bedrijf, vereniging of instelling en de contactpersoon zich akkoord verklaren met de algemene voorwaarden, zoals hier beschreven.

Artikel 8. Hoofdelijke aansprakelijkheid
Diegene die de activiteit boekt namens andere deelnemers, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle anderen die hij aanmeldt.

Artikel 9. Schade
1. Kosten voortkomend uit schade en/of vernielingen aangericht door deelnemers zullen, voor zover niet op de dader(s) zelf te verhalen, door de opdrachtgever c.q. deelnemer betaald worden.
2. Wanneer een deelnemer overlast bezorgt, zodanig dat de relatie tussen Northstorm en de eigenaren van de locatie en/of de leverancier ernstig wordt geschaad, kan de betreffende deelnemer van deelname worden
uitgesloten. Eventuele hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de betreffende deelnemer of opdrachtgever.

Artikel 10. Begeleiding
1. De deelnemers die een activiteit met Northstorm zijn overeengekomen, zijn verplicht gedurende het gehele programma de aanwijzingen van de leiding op te volgen wanneer deze aanwijzingen noodzakelijk zijn om een goede en veilige voortgang van de activiteit te kunnen waarborgen.
2. Wij werken met iko instructeurs en indien nodig met overige door onze hoofdinstructeurs geselecteerde en (intern) opgeleide instructeurs.
3. Wanneer tijdens de activiteit blijkt dat een deelnemer fysieke of psychische gebreken vertoont, zich aan wangedrag schuldig maakt of op overige wijze hinder of overlast oplevert of kan opleveren, kan de deelnemer van verdere deelname worden uitgesloten. Eventuele hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de betreffende deelnemer.

Artikel 11. Betaling, rente en incassokosten
1. Betalingen dienen uiterlijk te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum tenzij anders is overeengekomen.
2. Northstorm is gerechtigd aan de opdrachtgever c.q. deelnemer een voorschot van het totaalbedrag te laten betalen.
3. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever c.q. deelnemer in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van verzuim over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand.
4. Voorts is de opdrachtgever c.q. deelnemer gehouden tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten gelijk aan 15 % van het gevorderde.
5. Variabele kosten, zoals extra catering, extra activiteiten, transportkosten, consumpties e.d. welke genuttigd worden tijdens alle activiteiten worden – tenzij anders overeengekomen – achteraf aan de opdrachtgever doorberekend.
6. Northstorm vraagt bij bedrijfs-, groeps- en school-evenementen een aanbetaling van 50% van het totale factuurbedrag.
7. Northstorm is gerechtigd van deze annulerings-/betalingsvoorwaarden af te wijken.

Artikel 12. Annulering
1. Annulering dient te allen tijde schriftelijk en/of per e-mail te geschieden. Datum poststempel en/of datum binnenkomst email wordt gehanteerd voor de berekening van de annuleringstermijn.
2. Indien een overeenkomst wordt geannuleerd zijn voor iedere opdrachtgever c.q. deelnemer naast eventueel verschuldigde reserveringskosten tevens annuleringskosten verschuldigd.
3. Bij annulering zal Northstorm de volgende kosten in rekening brengen:
a. van 8 tot 14 dagen voor aanvang: 25% van de arrangementsprijs;
b. binnen 7 dagen (inclusief) voor aanvang: 50% van de arrangementsprijs;
c. binnen 2 dagen (inclusief) voor aanvang of later: 100% van de arrangementsprijs.
Dit geldt ook als een deelnemer niet aanwezig is zonder annulering.
4. Mochten de werkelijke kosten van de zijde van Northstorm ten gevolge van de annulering de in van dit artikel lid 3 genoemde annuleringskosten overstijgen, dan kunnen evenzeer de meerkosten in rekening gebracht worden.
5.Northstorm behoudt zich het recht voor activiteiten te annuleren zonder dat Northstorm zich op enigerlei wijze
verplicht tot anders dan eventuele terugbetaling van reeds betaalde facturen.

Artikel 13 – Herroepingsrecht

  1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
  2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 14 – Kosten in geval van herroeping

1.Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
2.Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

Artikel 15 – Uitsluiting herroepingsrecht

Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

  1. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
  2. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
  3. betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 16. Aansprakelijkheid Northstorm
1.Deelname aan arrangementen en/of activiteiten geschiedt voor risico van opdrachtgever en/of deelnemer. Behoudens ingeval van opzet of grove schuld van Northstorm, is de organisator niet aansprakelijk voor enige vorm van schade.
2. Northstorm is in ieder geval niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van:
a. omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de deelnemer en/of opdrachtgever, zoals het niet hebben van een een
ontoereikende gezondheid of conditie, een ontoereikende persoonlijke uitrusting, on- juist handelen of niet-handelen, overschatting van de eigen vermogens of het negeren van instructies;
b. het zich, bewust of onbewust, (laten) indelen van een deelnemer in een verkeerde categorie en/of indien de deelnemer zich niet aan één of meerdere veiligheidsvoorschriften houdt en/of zijn of haar conditie, niet voldoende was om de desbetreffende activiteit te beoefenen.
c. handelingen en invloeden van niet direct bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden; omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van de Northstorm en die krachtens de Nederlandse wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan Northstorm kunnen worden toegerekend.
3. De opdrachtgever en/of deelnemer wordt geacht een passende ongevallen-, reis- en annuleringsverzekering af te sluiten. Northstorm aanvaardt in ieder geval nimmer aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op
vergoeding bestaat, of op grond van de hieraan voorafgaande zin wordt geacht te bestaan, uit hoofde van een reis-, ongevallen en/of annuleringsverzekering.
4. De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid gelden ook ten behoeve van werknemers en andere vertegenwoordigers van Northstorm, het boekingskantoor en betrokken dienstverleners, alsmede hun personeel, tenzij de wet dit uitsluit.
5. Indien zich bij de uitvoering van een arrangement onverhoopt een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid van Northstorm leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door
Northstorm gesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft.

Artikel 17. Aansprakelijkheid van de opdrachtgever en/of deelnemer
De deelnemer en/of de opdrachtgever is jegens Northstorm aansprakelijk voor schade of enig ander nadeel dat wordt veroorzaakt door het doen of nalaten van hemzelf, of door hem “toegelaten” derden.

Artikel 18. Toepasselijk recht
Op iedere overeenkomst tussen Northstorm en de wederpartij is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 19. Auteursrecht, industrieel eigendom
1. Northstorm behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
2. Industriële of intellectuele eigendomsrechten van door Northstorm bedachte of tot stand gebrachte
programma’s, opdrachten, ideeën, activiteiten zullen zonder verdere toestemming alleen Northstorm toebehoren.

Artikel 20. Extra informatie
1. Cursisten zijn zelf verantwoordelijk voor het meenemen van waterschoentjes.
2. Het is verplicht ondergoed, zwembroek of bikini te dragen in pakken gehuurd bij Northstorm in verband met hygiëne.
3. Onze niet gevaren = gratis les  (bij 5 lessenpakket) garantie geldt in alle redelijkheid. Als je na afloop van je kitesurfles niet tevreden bent heb je 24 uur om dit te schriftelijk, dus ook via email, te melden.
3.1 Als je niet gevaren hebt, dan kun je alleen 1 les terug krijgen. Dus heb je een 5 lessenpakket afgenomen en je bent niet tevreden over de les, dan krijg je dus alléén 1 les terug. Anders had je eerder aan moeten geven dat je niet tevreden bent.
4. Lespakketten zijn in verhouding goedkoper dan losse lessen. Voorwaarde van het afnemen van een lespakket is dat er voor aanvang van de eerste les betaald is.
4.1.1 De lespakketten zijn geldig tot 1 jaar na aankoop van het lessenpakket. Dit staat in je online account.
4.1.2 Lespakketten zijn niet inwisselbaar tegen geld. Alleen tegen een kitesurfles.
4.1.3 De lespakketten staan op naam. Alleen die persoon kan gebruikmaken van de kitesurflessen.

Artikel 21. Kortingsacties

1. Cursussen met voorjaarskorting kunnen alleen in april en mei van het huidige seizoen worden gebruikt

2. Lessen uit de voorjaarsdeal die niet in april of mei zijn gebruikt kunnen in het hoogseizoen tegen een tarief van € 35 extra per les worden gebruikt (prijswijzigingen voorbehouden)

3. Bovenstaande voorwaarden blijven ook van toepassing indien je de lessen niet in april en mei hebt kunnen afmaken door ongeschikte weersomstandigheden

4. Speciale aanbiedingen kunnen niet met elkaar gecombineerd worden.